Vyloučení odpovědnosti

Údaje k informačnímu obsahu

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Gutmann KAG) poskytuje na svých webových stránkách informace a data, jejichž vytvoření, sběr a průběžná aktualizace jsou prováděny s maximální pečlivostí. Gutmann KAG si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny nebo doplnění poskytnutých obsahů.

Všeobecné informace pro investory

Obsah webových stránek společnosti Gutmann KAG slouží výlučně k informování, a stránky tak nepředstavují zejména ani právní nebo investiční poradenství, ani nabídku nebo doporučení ke koupi nebo k prodeji cenných papírů a neslouží k tomu, aby nahrazovaly individuální investiční nebo jiné poradenství. Investiční rozhodnutí vyžadují individuální přizpůsobení osobním poměrům investora a měla by se činit teprve po odpovídajícím odborném vysvětlení a poradenství.
Uvedené historické výsledky výkonů investičních fondů nepředstavují žádný indikátor budoucího vývoje investičního fondu nebo portfolia. Data o výkonu investičních fondů jsou počítána za použití výpočetní metody OeKB – Rakouské kontrolní banky. Poplatky za vydání a zpětný odkup nejsou ve výpočtu výkonu zohledněny.
Rovněž prognózy nepředstavují spolehlivý indikátor pro budoucí vývoj cenných papírů.
Podstatné informace pro investory (klientský informační dokument „KID“) podle § 134 InvFG a zveřejněné prospekty podle § 131 InvFG resp. informace pro investory podle § 21 AIFMG jsou zájemcům zdarma k dispozici v aktuálním znění v německém jazyce u Gutmann KAG a u Bank Gutmann AG, obě Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vídeň, Rakousko, a na www.gutmannfonds.at.
Daňové zpracování investičního fondu závisí na osobních poměrech příslušného klienta a může podléhat budoucím změnám. Případně může být využita konzultace s daňovým poradcem.

Omezení přístupu

Cenné papíry a služby představené na webové stánce Gutmann KAG jsou určené výhradně pro investory, kteří nepodléhají právnímu omezení prodeje nebo koupě. Proto podle okolností nemohou cenné papíry a služby představené na webové stánce Gutmann KAG získat osoby s bydlištěm v určitých zemích nebo určité kategorie investorů. Investiční fondy zmíněné na těchto webových stránkách nebyly zejména registrovány v USA podle daných právních předpisů. Podíly investičních fondů tak nejsou určeny k prodeji v USA ani k prodeji občanům USA (nebo osobám, které tam mají trvalý pobyt), ledaže to je podle aplikovatelných amerických zákonů ve výjimečném případě přípustné.

Autorské právo

Obsah a struktura webových stránek Gutmann KAG jsou chráněny autorským právem. Využití obsahu, zejména cestou stahování a ukládání nebo jiného rozmnožování, šíření nebo poskytování textů, částí textu nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas Gutmann KAG. Informace a údaje poskytované na webových stránkách Gutmann KAG mohou být duševním vlastnictvím třetích osob, zejména jejich tvůrců nebo dodavatelů, na jejichž ochranná práva je nutné příslušným způsobem dbát.
Všechny fotografie byly pořízeny výslovně pro skupinu Gutmann a jejich autory jsou Ingo Pertramer a Pez Hejduk.

Vyloučení ručení

Společnost Gutmann KAG se bude snažit poskytnout v největší možné míře spolehlivé překlady obsahu svých webových stránek, nepřebírá však za správnost překladů ručení žádného druhu.
Společnost Gutmann KAG nemůže ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo trvalou dostupnost informací poskytnutých na jejích webových stránkách ani za uskutečnění prognóz. Společnost Gutmann KAG v žádném případě neručí za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (včetně následných nebo nepřímých škod či ušlého zisku), které by mohly vzniknout v souvislosti s přístupem na webové stránky Gutmann KAG, odvoláním, používáním nebo dotazem na jejich obsah nebo nedostupností webových stránek Gutmann KAG. Totéž platí pro všechny ostatní stránky, na které webové stránky Gutmann KAG odkazují prostřednictvím hyperlinku.